ระบบปรับอากาศห้องปลอดเชื้อ ในโรงงานที่ ให้ความสำคัญกับ กริวระบายอากาศ

ทำไมกริวระบายอากาศจึงสำคัญกับระบบปรับอากาศของห้องปลอดเชื้อในโรงงาน

กริวระบายอากาศ ถือเป็นหนึ่งวัสดุสำคัญในงานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศในอุตสาหกรรม และงานด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะกับห้องปลอดเชื้อตามสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในโรงพยาบาล หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความสะอาดที่สูง แล้วห้องปลอดเชื้อคืออะไร มีกี่ประเภท และหน้ากากแอร์มีความสำคัญกับงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศในห้องปลอดเชื้อ พร้อมกับราคาสินค้าจาก UDWASSADU บทความนี้มีคำตอบเหล่านั้นให้แก่คุณ

ห้องปลอดเชื้อคืออะไร

ห้องปลอดเชื้อคืออะไร

ห้องปลอดเชื้อ เป็นห้องที่มีระบบอากาศพิเศษ เพื่อควบคุมปริมาณฝุ่น ปริมาณอนุภาค และสิ่งปนเปื้อนในอากาศไม่ให้มีเกินกว่าที่มาตรฐานกำหนด ซึ่งจะต้องมีการออกแบบที่ได้ตามมาตราฐานด้านวิศวกรรมด้วย เช่น ต้องคำนวณคุณลักษณะของความเร็วลม อุณหภูมิ แรงดันของลม และระดับค่าความชื้นภายในห้องอีกด้วย จึงจำเป็นจะต้องใช้งานวัสดุที่มีคุณภาพหลายอย่างในการสร้างห้องปลอดเชื้อเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นฉนวนโฟม ฉนวนใยหิน เครื่องปรับอากาศ หรือกริวระบายอากาศ เป็นต้น

การจัดแบ่ง Class ของห้องปลอดเชื้อ

ห้องปลอดเชื้อจะมีการจัดแบ่งระดับความสะอาดเอาไว้อยู่ด้วยเช่นกัน ซึ่งเรียกว่า Class โดยมันเป็นชื่อเรียกตามหลักเกณฑ์ของมาตรฐาน FED-STD-209D (Federal Standard 209D) ที่เป็นมาตรฐานของอเมริกา และถูกประกาศใช้เมื่อปี ค.ศ. 1963 ซึ่งมาตรฐานนี้ จะตั้งชื่อ Class ของห้องปลอดเชื้อโดยดูเกณฑ์ของฝุ่นขนาด 0.5 ไมครอนในอากาศปริมาตร 1 ลูกบาศก์ฟุต ทำให้จะมีการจัดแบ่ง Class ของห้องปลอดเชื้อออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

 • Class 10 : ห้องปลอดเชื้อที่มีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 10 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต
 • Class 100 : ห้องปลอดเชื้อที่มีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 100 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต
 • Class 1,000 : ห้องปลอดเชื้อที่มีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 1,000 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต
 • Class 10,000 : ห้องปลอดเชื้อที่มีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 10,000 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต
 • Class 100,000 : ห้องปลอดเชื้อที่มีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 100,000 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต

ประเภทของห้องปลอดเชื้อและความสำคัญของกริวแอร์

ประเภทของห้องปลอดเชื้อมีอะไรบ้าง

ประเภทของห้องปลอดเชื้อ หลัก ๆ แล้วจะแบ่งตามลักษณะการไหลของอากาศ ตามลักษณะการใช้งาน และตามความดันภายในห้อง โดยจะแบ่งได้ ดังนี้

ห้องปลอดเชื้อที่แบ่งตามลักษณะการไหลของอากาศ

 • Conventional Cleanroom

เป็นห้องปลอดเชื้อที่ใช้การไหลของอากาศเหมือนกับระบบปรับอากาศที่ใช้ทั่วไป แต่ใช้ HEPA Filter และจำนวนครั้งของการเปลี่ยนอากาศมากกว่าเพื่อลดความสกปรกในห้อง โดยปกติจะมีระดับความสะอาดประมาณ Class 1,000 ถึง Class 10,000

 • Horizontal Laminar Cleanroom

เป็นห้องปลอดเชื้อที่ลมซึ่งความเร็วคงที่จะไหลผ่าน HEPA Filter ที่ติดตั้งเต็มพื้นที่ผนังห้องด้านหนึ่ง ผ่านเข้าสู่ห้องสะอาดแล้วถูกดูดกลับขึ้นด้านบนเพดาน แล้วกลับไปสู่เครื่องเป่าลมอีกทีหนึ่ง ห้องชนิดนี้จะมีระดับความสะอาดประมาณ Class 100 มักนิยมใช้กับห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา เป็นต้น

 • Vertical Laminar Flow Cleanroom

เป็นห้องปลอดเชื้อที่จะติดตั้ง HEPA Filter เต็มเพดาน โดยอากาศจะถูกส่งลงจากเพดานผ่าน HEPA Filter ในแนวดิ่ง และลมจะกลับผ่านพื้นที่ถูกทำให้โปร่ง แล้วกลับเข้าสู่เครื่องเป่าลมเย็นอีกครั้ง มีระดับความสะอาดประมาณ Class 100 ซึ่งเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลาย

การแบ่งลักษณะห้องปลอดเชื้อ

ห้องปลอดเชื้อที่แบ่งตามลักษณะการใช้งาน

 • Industrial Cleanroom

เป็นห้องปลอดเชื้อที่ใช้กับอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ อิเลคโทรนิคส์ ไมโครชิพ อุตสาหกรรมการผลิตสี ฟิล์ม และสารเคมีต่าง ๆ

 • Biological Cleanroom

เป็นห้องปลอดเชื้อที่ใช้กับอุตสาหกรรมการผลิตยา ห้องปฏิบัติการทางด้านชีววิทยา ห้องผ่าตัด เพื่อควบคุมปริมาณเชื้อแบคทีเรีย ความดันอากาศในห้องจะต้องสูงกว่าความดันอากาศห้องข้างเคียง เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกจากห้องข้างเคียงไหลเข้าสู่ห้องปลอดเชื้อ

 • Biohazard Cleanroom

เป็นห้องปลอดเชื้อที่ใช้กับห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคไวรัส หรือสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยความดันอากาศในห้องจะต้องต่ำกว่าความดันอากาศห้องข้างเคียง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ หรือสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพออกไปปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมภายนอก

ห้องปลอดเชื้อที่แบ่งตามลักษณะความดันภายในห้อง

 • Positive Pressure Cleanroom

เป็นห้องปลอดเชื้อที่มีความดันเป็นบวก ซึ่งจะเป็นห้องป้องกันฝุ่นชนิด ICR (Industrial Cleanroom) มักนิยมใช้ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ในโรงงานของอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์ ในโรงงานของอุตสาหกรรมยานยนต์ และภายในโรงพยาบาลต่าง ๆ เป็นต้น

 • Negative Pressure Cleanroom

เป็นห้องปลอดเชื้อที่มีความดันภายในห้องต่ำกว่าความดันภายนอกเสมอ ห้องปลอดเชื้อรูปแบบนี้เรียกว่า BCR (Biological Cleanroom) เป็นชนิดที่ใช้เป็นห้องป้องกันเชื้อโรคที่ต้องระมัดระวังเชื้อมากเป็นพิเศษ เช่น ในโรงงานผลิตยา ในโรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์ ในโรงงานผลิตอาหาร ในห้องทดลองชีวภาพ และภายในห้องผ่าตัด เป็นต้น

กริวแอร์กับงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศในห้องปลอดเชื้อ

กริวแอร์กับงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศในห้องปลอดเชื้อ

สำหรับงานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศในห้องปลอดเชื้อแล้ว กริวระบายอากาศ หรือกริวแอร์ถือเป็นอีกส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับงานระบบ เนื่องจากพวกมันนั้น เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยกำหนดลักษณะการไหลของอากาศ ที่ออกมาจากเครื่องเป่าภายในห้องปลอดเชื้อ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ห้องปลอดเชื้อนั้น ๆ ตรงตามมาตรฐานที่หวังเอาไว้นั่นเอง ซึ่งการที่ใช้กริวระบายอากาศที่ไม่ตรงกับที่ออกแบบไว้นั้น ก็จะทำให้การไหลของอากาศที่ได้ออกแบบไว้ในห้องปลอดเชื้อนั้น ๆ ไม่ตรงตามต้องการ อันเป็นผลทำให้ประสิทธิภาพการควบคุมปริมาณฝุ่น ปริมาณอนุภาค และสิ่งปนเปื้อนในอากาศไม่ได้มาจรฐาน อันเป็นผลเสียต่อการทำงานอีกด้วย

สรุป

จะเห็นได้ว่า กริวระบายอากาศ หรือกริวแอร์นั้นถือเป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบสำคัญในงานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศของห้องปลอดเชื้อเป็นอย่างมาก เพราะมันถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญในการควบคุมการไหลของลม ที่ใช้ในห้องปลอดเชื้อเหล่านั้นให้เป็นไปตามที่วิศวกรออกแบบ 

ซึ่งหากใครที่ต้องการถอดหน้ากากแอร์ของตัวเอง เพื่อเปลี่ยนหน้ากากแอร์ใหม่ แต่ยังไม่รู้ว่าจะไปซื้อที่ไหนดี เว็บไซต์ UDWASSADU ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ ด้วยประสบการณ์ของร้านที่อยู่ในวงการวัสดุการช่างมามากกว่า 25 ปี จึงสามารถมั่นใจได้ว่า สินค้าทุกชิ้นของเรามีคุณภาพที่ได้รับมาตรฐานสากล และมีราคาที่สมเหตุสมผลทุกชิ้นอย่างแน่นอน